Publikujemy kolejny – II raport z badań Laboratorium Innowacji Lokalnych 2018

Tym razem prezentujemy materiał dotyczący powstawania ruchów miejskich w Warszawie. Przypominamy czym jest Laboratorium Innowacji Lokalnych i życzymy przyjemnej lektury!

Stwórz swój ruch – II raport CAL 2018

BADANIA NAD LOKALNOŚCIĄ – Przestrzeń do angażowania się, tworzenia i testowania

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”.

Laboratorium świadomie uruchamia i wykorzystuje mechanizmy swarm intelligence – proces inteligentnego rozwoju. Zjawisko to jest efektem spotkania i interakcji, która zachodzi pomiędzy podmiotami, osobami, grupami. Doświadczenie pokazuje, że interakcja taka powoduje pozytywną modyfikacje środowiska, w którym zaangażowani w ten proces działają.

Proponujemy budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł – od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców. Zakładamy, że wypracowana w ramach Laboratorium wiedza będzie miała charakter społeczny i publiczny.

Punktem wyjścia jest aktywowanie i rozpoznanie uprzedniej wiedzy oraz przekonań uczących się. Na tym etapie chcemy odwołać się do praktyki i refleksji, by dokonać swoistej dekonstrukcji przekonań. Następna faza to budowanie nowych struktur praktycznej wiedzy czyli rekonstrukcja oparta na analizie wiedzy płynącej z prototypowania i innych inspiracji poznawczych. Trzeci etap będzie polegał na budowaniu innowacyjnych rozwiązań i sposobów ich upowszechniania.

Ścieżki działania Laboratorium

1. Sesje Laboratorium – otwarte spotkania sieciujące ekspertów, badaczy, aktywistów i liderów lokalnych działający w Warszawie, pełniące rolę przestrzeni integrującej i poszerzającej działania laboratoryjne.

2. Case studies działań lokalnych – studia przypadków będą opisywały oraz w sposób pogłębiony analizowały nowatorskie inicjatywy i projekty lokalne w naturalnym kontekście społecznym, kulturowym i polityczny. Obok opisu istotne będzie uzyskanie praktycznej wiedzy pozwalającej zainteresowanym mieszkańcom, aktywistom oraz urzędnikom odnaleźć skuteczne mechanizmy kształtowania się obywatelskiej aktywności i podmiotowości.